به تنهایی کارهای کوچک را می‌توان انجام داد اما کارهای بزرگ
با یک تیم قوی امکان پذیر است.