شرکت مهندسی مشاور آریا هنگارد

انجام کلیه خدمات مهندسی، مشاوره و بازرسی در پروژه‌های صنعتی و معدنی تهیه رویه‏‌های آزمایشات و کنترل و بررسی نتایج مطالعات بازار، فنی، اقتصادی و امکان سنجی طرح‌های صنعتی خدمات مهندسی خرید، بازرسی و نظارت کارگاهی خدمات مهندسی مفهومی، پایه و تفصیلی در کلیه رشته‌های مهندسی