گروه مهندسی زمین شناسی

ارائه خدمات این بخش شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • بررسی ساختمانی منطقه در مقیاس‌های مختلف
  • مطالعه سیستم گسله ها با استفاده از اطلاعات موجود و تصاویر پردازش شده ماهواره ای.
  • ترسیم گسله ها بر روی نقشه با برداشت‌های صحرائی.
  • مشخص نمودن نوع گسله و ساز و کار آن.
  • اندازه گیری‌های ساختاری.
   • لایه بندی (Bedding).
   • سطوح برخی از گسله ها (Fault surface).
   • درزه ها (Fractures).
   • محور چین خوردگی و ریزچین ها.
   • راستای دایک ها ورگه ها.
  • اندازه گیری و کنترل موقعیت نقاط با استفاده از GPS شامل :
    • نقاط نمونه برداری.
    • نقاط اندازه گیری شده (لایه بندی درزه ها و غیره).
    • نقاط تصویر برداری.
    • کنترلی (از جمله برخی از ایستگاه‌های نقشه برداری) جهت انطباق کامل نقاط برداشته شده بر روی نقشه.
    • نقاط ترسیمی (از جمله نقاط روی گسل و یا دایک).
 • ترسیم زمین لغزه ها و برش‌های تکتونیکی بر روی نقشه.
 • نمونه برداری پتروگراف و ژئوشیمیایی از سنگ‌های ساب ولکان و آتشفشانی.
 • توصیف دقیق واحدهای سنگی.
 • بررسی روابط چینه شناسی واحدهای سنگی.
 • بازنگری نقشه زمین شناسی و اصلاح آن.
 • ترسیم نمودارهای رز، تانژانت جهت تحلیل ساختاری منطقه و بررسی درزه ها.
 • تهیه لاگ گمانه‌های اکتشافی و سایر حفریات اکتشافی و ترسیم مقاطع.

نرم افزارهای مورد استفاده در این گروه عبارتند از:

 • Arc GIS
 • Arc Map
 • Arc View
 • Map Source
 • Googel Earth