گروه مهندسی ژئو تکنیک

ارائه خدمات این بخش شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • طراحی سیستم زهکش معدن.
 • آنالیز پایداری شیب استاتیک و دینامیک برای سازه‌های سنگی و خاکی ( دیواره نهایی معدن روباز، دیواره پله‌های استخراجی معدن روباز، دامپ‌های باطله و هیپ).
 • طراحی سیستم نگهداری معادن زیرزمینی.
 • طراحی فونداسیون، بستر نفوذناپذیر، سیستم زهکش و فیلتر، پله‌های ماده معدنی، سیستم محافظ (لاینر ژئوممبران) و مانیتورینگ سازه‌های فروشویی (هیپ).
 • طراحی بستر نفوذ ناپذیر، سیستم محافظ (لاینر ژئوممبران) و مانیتورینگ پوندها.
 • تعیین ساختگاه مناسب برای احداث تأسیسات پروژه با حفر گمانه‌های ژئوتکنیکی.
 • مطالعات لرزه­خیزی و مهندسی زلزله.
 • شناسایی، تعیین و ارزیابی منابع قرضه (رس، ماسه، کاشین، …).

نرم افزارهای مورد استفاده در این گروه عبارتند از:

 • Itasca Package (FLAC,FLAC 3D, FLAC/SLOP, UDEC, 3DEC, PFC 2d, PFC 3d)
 • Geo Studio (Ctran, SeepW,  SigmaW, SlopeW, TempW)
 • Rock Science Package (Slide, Wedge, Phase2, …)

en