گروه مهندسی معدن

ارائه خدمات این بخش شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • ارزیابی ذخایر معدنی
  • بررسی اطلاعات موجود و دسته بندی آنها و رفع نقایص آنها.
  • بررسی‌های آماری جهت تعیین نرخ توزیع و جوامع آماری
  • بررسی‌های زمین آماری (واریوگرافی، تعیین میزان وابستگی داده ها در جهات مختلف و…)
  • تعیین ابعاد بلوک‌های معدنی.
  • ایجاد کمپوزیت از داده‌های موجود.
  • تهیه مدل سه بعدی زمین شناسی.
  • تهیه مقاطع زمین شناسی در جهات مختلف.
  • تهیه پلان در ترازهای مختلف.
  • تعیین زون‌های کانی سازی.
  • تفکیک وضعیت ذخیره در زون‌های مختلف کانی سازی و وزن دهی ذخیره با توجه به آنها.
  • تعیین میزان ذخیره زمین شناسی (قطعی ،احتمالی وممکن) و عیار متوسط آن.
  • تهیه گزارش به همراه نقشه‌های مربوطه با توجه به مراحل بالا.
 • طراحی معادن روباز
  • مطالعات فنی و اقتصادی (Feasibility Study).
  • مطالعه بازار داخلی و خارجی و پیش بینی قیمت فروش محصول.
  • برآورد هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت بخش معدن و کارخانه.
  • محاسبه عیار حد جهت تعیین نقطه سربسر تولید.
  • تعیین و تحلیل پارامترهای اقتصادی جهت تعیین پیت اقتصادی.
  • تحلیل حساسیت حد بهینه استخراج با تغییرات قیمت فروش، هزینه‌های استخراج و سایر عوامل اثر گذار.
  • تعیین حد استخراج روباز و زیرزمینی.
  • ساخت پیت بهينه.
  • تعیین شیب کلی معدن ،شیب پله ها ،ارتفاع پله ها ،عرض پله ها و راه‌های دسترسی . ‍
  • تعیین ذخیره معدنی روباز.
  • تعیین عمر معدن با توجه به میزان تولید سالیانه.
  • ساخت پیت هندسی معدن (Open Pit).
  • تقسیم محدوده نهایی استخراج به پیشروی ها (Pushbacks)
  • تعیین فازهای استخراجی و انجام برنامه ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت
  • جانمایی محل انباشت باطله و مواد معدنی (دپوها)، طراحی دپوها و برنامه ریزی روند انباشت در دپو.
  • ارایه طرح آتشباری برای پله‌های کاری و پله‌های نهایی.
  • برآورد ماشین آلات و تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت انجام عملیات چالزنی، تشباری، بارگیری، باربری و انباشت باطله و مواد معدنی
  • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه چارت سازمانی.
  • برآورد ماشین آلات جنبی و خدماتی مورد نیاز.
  • ارائه نقشه‌های استخراج روباز برای کل معدن و پایان هرسال و برآورد حجم عملیات.
  • تهيه گزارش طرح استخراج روباز.
  • نظارت بر اجرای طراحی‌های انجام شده
 • طراحی معادن زیرزمینی
  • انتخاب مناسب ترین روش استخراج زیرزمینی از میان روش‌های قابل اجرا در کشور.
  • تعیین محدوده نهایی معدن زیرزمینی.
  • بلوک بندی کانسار جهت ارائه طرح استخراج.
  • طراحی کارگاه‌های استخراج باتوجه به داده‌های ژئوتکنیکی و شکل هندسی ذخیره.
  • محاسبه پارامترهای استخراجی و ظرفیت تولید برای هرکارگاه.
  • ارائه پاسپورت استخراج برای روش یا روش‌های پیشنهادی.
  • محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز در کارگاه استخراج و برنامه ریزی فعالیت‌های استخراجی.
  • برآورد افت و آلودگی ماده معدنی.
  • برآورد تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در کارگاه استخراج.
  • محاسبه عیار حد برای استخراج زیرزمینی.
  • طراحی بازکننده‌های اصلی و فرعی معدن.
  • ارائه پاسپورت نگهداری برای بازکننده‌های معدن.
  • برآورد حجم عملیات بازگشایی و مواد مصرفی.
  • انجام محاسبات چالزنی و آتشباری برای بازگشایی و ارائه الگوی چالزنی و آتشباری.
  • زمان بندی اجرا و بهره برداری از طرح متناسب با تکنولوژی موجود و تعیین ظرفیت بهینه تولید.
  • انجام محاسبات باربری برای زمان آماده سازی و انتخاب تعداد و نوع ماشین آلات
   • انجام محاسبات باربری در کارگاه استخراج و انتخاب تعداد و نوع ماشین آلات
   • انجام محاسبات باربری در شبکه اصلی معدن و انتخاب تعداد و نوع ماشین آلات
   • انجام محاسبات باربری سطحی و انتخاب تعداد و نوع ماشین آلات
  • انجام محاسبات تهویه برای زمان آماده سازی و انتخاب تجهیزات مورد نیاز.
  • انجام محاسبات تهویه برای زمان استخراج و انتخاب تجهیزات مورد نیاز.
  • برآورد هوای فشرده مورد نیاز در زمان آماده سازی و استخراج و انتخاب تجهیزات مورد نیاز.
  • تهيه گزارش طرح استخراج زيرزميني.
  • نظارت بر اجرای طراحی‌های انجام شده.

نرم افزارهای مورد استفاده در این گروه عبارتند از:

 • VULCAN
 • Data Mine
 • Down Hole Explorer
 • NPV Scheduler