گروه مهندسی معماری، سازه و عمران

ارائه خدمات این بخش شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • طراحی و نظارت اجرای ساختمان‌های فولادی، صنعتی و بتن مسلح
 • محاسبات عملی متره، برآورد و آنالیز بها در کارهای ساختمان و راه.
 • برآورد تأسیسات و ساختمان‌های پشتیبانی و صنعتی مورد نیاز، تعیین مشخصات ساختمانها و جانمایی آن در محدوده پروژه.
 • ارائه نقشه‌های آماده سازی و راه‌های دسترسی و برآورد حجم عملیات.
 • تهیه طرح مقدماتی معماری صنعتی، سازه ها و تأسیسات پروژه.
 • تعیین فضاهای پشتیبانی (ساخت تعمیرگاه، انبار قطعات، آزمایشگاهها، اطاق‌های کنترل و غیره) و سایر ساختمان‌های عمومی
 • برآورد مقدماتی ساختمان‌های صنعتی و پشتیبانی لازم و تعیین مشخصات اولیه آنها.
 • تعیین ارتباط بین فضاها و استقرار بناها در محوطه پروژه و تعیین نقشه استقرار عمومی.
 • برآورد نیازمندی‌های تأسیسات ساختمانی و عمومی طرح و تعیین مشخصات اولیه آنها.
 • تهیه نقشه جانمایی ماشین آلات.
 • بررسی موقعیت جغرافیایی ساختگاه کارخانه از دیدگاه فاصله حمل، مرفولوژی و …
 • بررسی مهندسی زمین شناسی محل کارخانه.
 • بررسی موقعیت کارخانه از دیدگاه اجتماعی.
 • طراحی و اجرای راه ها.
 • تهیه و ترسیم پروفیل‌های طولی و عرضی.
 • تهیه و ترسیم نقشه‌های سه بعدی ساختمان ها و تجهیزات صنعتی مربوط به آنها.

نرم افزارهای مورد استفاده در این گروه عبارتند از:

 • SAP 2000
 • ETABS
 • Auto CAD
 • SAFE
 • Revit
 • SketchUp
 • Tekla Structures
 • RISAConnection
 • staad.pro
 • Robot structural
 • Abacus
 • Plaxis
 • Geostudio

en